WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA I ZNAKI TOWAROWE 

Rejestrujemy znaki towarowe na szczeblu krajowym, unijnym oraz międzynarodowym 

Wdrażamy dokumentację wewnątrzkorporacyjną związaną z nabywaniem przez pracodawców praw autorskich do utworów pracowniczych 

Tworzymy regulaminy zarządzania własnością intelektualną w przedsiębiorstwach 

Przygotowujemy oraz negocjujemy umowy z zakresu własności intelektualnej 

Doradzamy twórcom w zakresie ochrony ich praw 

Reprezentujemy w sporach z zakresu własności intelektualnej