SPORY PRACOWNICZE 

Doradzamy przy zawieraniu umów o pracę, kontraktów menedżerskich, innych umów cywilnoprawnych 

Negocjujemy umowy o zachowaniu poufności (NDA) oraz umowy o zakazie konkurencji 

Wspieramy pracowników w powrotach z urlopów związanych z rodzicielstwem 

Zajmujemy się sprawami dyskryminacji i mobbingu w miejscu pracy 

Doradzamy sygnalistom 

Prowadzimy sprawy sądowe dotyczące odwołania od wypowiedzenia, nierówności płacowej, nadgodzin, premii, zadośćuczynienia za mobbing czy dyskryminację w miejscu pracy