Polityka Prywatnosci

[1] Postanowienia ogólne

2. Celem Polityki prywatności jest umożliwienie użytkownikowi Serwisu (zwanemu dalej: „Użytkownikiem”) zapoznanie się z działaniami podejmowanymi przez administratora w zakresie danych osobowych pozyskiwanych za pośrednictwem lub z wykorzystaniem Serwisu, a także z przysługującymi Użytkownikom prawami i zasadami korzystania z plików cookies.

[2] Administrator danych osobowych

2. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem można się skontaktować z Administratorem w następujący sposób: listownie na adres – ul. Młyńska 9/3, 61-730 Poznań lub za pośrednictwem e-mail: biuro@wblaw.pl.

[3] Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych

1. WB Law przywiązuje wagę do poszanowania prywatności Użytkowników odwiedzających Serwis. WB Law nie dokonuje identyfikacji Użytkowników.

2. W zakresie przetwarzania danych osobowych osób kontaktujących się z WB Law za pośrednictwem jednego z kanałów komunikacji wskazanego w zakładce kontakt – podstawą przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes WB Law polegający na umożliwieniu kontaktu z Administratorem i prowadzeniu korespondencji. 

3. Podanie danych jest dobrowolne.

[4] Przekazywanie danych osobowych

1. Dane osobowe Użytkowników możemy przekazywać podmiotom przetwarzającym je w naszym imieniu uczestniczącym w wykonywaniu przez nas czynności, które dostarczają oraz serwisują nam narzędzia IT, z których korzystamy oraz firmom hostingowym.

2. Podmioty wskazane powyżej przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami, przy czym zakres danych do których mają dostęp jest ograniczony wyłącznie do danych niezbędnych do wykonania czynności na nasze zlecenie. Podmioty te nie mogą wykorzystywać przekazanych im danych osobowych do innych celów niż zostały im przez nas wskazane.

3. W pozostałym zakresie WB Law nie przekazuje osobom trzecim jakichkolwiek danych Użytkowników, za wyjątkiem, gdy jest do tego zobowiązany na uprawnione żądanie organów na podstawie i w trybie określonym przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 

[5] Bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych

1. Celem WB Law jest zapewnienie ochrony Użytkowników i ich danych osobowych w zakresie korzystania z Serwisu.

2. WB Law dba o to by dane osobowe Użytkowników były bezpieczne poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, których celem jest przeciwdziałanie przypadkowemu lub niezgodnemu z prawem zniszczeniu, utracie, zmodyfikowaniu, nieuprawnionemu ujawnieniu lub nieuprawnionemu dostępowi do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych.

3. Serwis używa szyfrowanej transmisji danych (SSL). 

[6] Okres przechowywania danych osobowych

1. Przechowujemy dane osobowe Użytkowników przez okres niezbędny do wykonania usług świadczonych drogą elektroniczną, maksymalnie jednak do upływu terminu przedawnienia roszczeń związanych z ich wykonaniem.

2. W zakresie danych przetwarzanych w związku z prowadzeniem korespondencji, dana przechowujemy przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na złożone przez Państwa zapytanie, nie dłużej niż 120 dni. 

[7] Przetwarzanie danych osobowych dzieci 

Usługi oferowane w ramach Serwisu skierowane są do osób, które ukończyły 18 lat. W związku z tym, nie przetwarzamy świadomie danych osobowych osób poniżej 16. roku życia.

[8] Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych 

1. Użytkownik w każdej chwili ma prawo dostępu do swoich danych. Ponadto, może żądać sprostowania, usunięcia, a także ograniczenia przetwarzania danych osobowych.

2. Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważa, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa. 

[9] Sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych

1. W przypadku gdy, przetwarzamy dane osobowe Użytkownika na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją.

2. W przypadku gdy dane Użytkowników będziemy przetwarzać na potrzeby marketingu bezpośredniego, Użytkownicy również maja prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec takiego przetwarzania, w tym profilowania, jeżeli jest ono związane z takim marketingiem bezpośrednim.

[10] Podejmowanie decyzji w sposób zautomatyzowany oraz profilowanie

Dane osobowe Użytkowników nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany ani nie będą wykorzystywane do profilowania. 

[11] Pliki cookie i inne technologie

1. Serwis korzysta z plików cookie na zasadach określonych w niniejszej Polityce.  

2. Cookie to mały plik tekstowy, który strona internetowa wysyła do przeglądarek internetowych, które następnie przechowują je na urządzeniach, z których korzysta Użytkownik (komputer, smartphone, smartwatch, inne). Tego rodzaju pliki składają się z ciągów znaków, będących zakodowanymi informacjami na temat aktywności Użytkownika podczas korzystania z Serwisu.

3. Administrator wykorzystuje pliki cookie w celu dostosowania zawartości Serwisu do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania z niego, a także do tworzenia statystyk, dzięki którym wie, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu z niego korzystają, co umożliwia jego ciągłe ulepszanie oraz unikanie pojawiających się błędów, a także celem dostarczania Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

4. Informacje pozyskane za pośrednictwem cookie nie są wykorzystywane do identyfikacji Użytkowników. 

5. Użytkownik jest proszony o zgodę na pliki cookie. Użytkownik może wyrazić zgodę zarówno na wszystkie, jak i poszczególne pliki cookie. Niemniej jednak chcąc korzystać z Serwisu, Użytkownik musi wyrazić zgodę na niezbędne pliki cookie, gdyż bez nich nie jest możliwe korzystanie ze strony internetowej.  

6. Strona internetowa korzysta z następujących plików cookie: 

 • niezbędne – są to pliki konieczne do tego by strona działała w sposób prawidłowy spełniając swoją podstawową funkcje; te pliki cookie nie przechowują żadnych danych umożliwiających identyfikację osoby,
 • wydajnościowe – są to pliki dzięki którym zbierane są dane statystyczne na temat korzystania przez Użytkowników ze strony np. które podstrony są najczęściej odwiedzane, jak długo Użytkownik pozostaje na stronie itp.,
 • funkcjonalne – są to pliki, które pomagają wykonywać pewne funkcje, takie jak udostępnianie zawartości witryny na platformach mediów społecznościowych, zbieranie informacji zwrotnych i inne funkcje stron trzecich,
 • analityczne – są to pliki, które służą do zrozumienia, w jaki sposób Użytkownicy wchodzą w interakcję z witryną; te pliki cookie pomagają dostarczać informacje o metrykach liczby odwiedzających, współczynniku odrzuceń, źródle ruchu itp.
 • reklamowe – dzięki tym plikom możliwe jest dostarczanie Użytkownikom reklam i innych treści, opartych na preferencjach i treściach, które interesują Użytkowników.

7. W celu usunięcia plików cookie z urządzenia należy wyczyścić historię przeglądania w przeglądarce. Szczegółowe informacje o zarządzaniu plikami cookie można znaleźć w ustawieniach prywatności i plików cookie w wybranej przeglądarce pod podanymi niżej linkami:

8. Zwracamy uwagę, że ograniczenie bądź wyłączenie stosowania plików cookie mogą utrudnić korzystanie z niektórych funkcjonalności naszej strony.

[12] wtyczka Facebook

1. Serwis przetwarza dane osobowe Użytkowników korzystających z konta WB LAWprowadzonego w medium społecznościowym Facebook pod adresem https://www.facebook.com/WilczynskaBruderek

2. Administrator i Meta Platforms Ireland Limited, z siedzibą pod adresem Serpentine Avenue, Block J, Dublin 4, Irlandia (właściciel) są wspólnymi administratorami danych użytkowników serwisu Facebook zgodnie z artykułem 26 RODO w zakresie przetwarzania danych do celów statystycznych oraz reklamowych.

3. Zakres odpowiedzialności Meta Platforms Ireland Limited za przetwarzanie danych użytkowników serwisu Facebook we wskazanych celach obejmuje:

 • posiadanie podstawy prawnej dla przetwarzania danych na potrzeby statystyk strony,
 • zapewnienie realizacji praw osób, których dane dotyczą,
 • zgłaszanie naruszeń do organu nadzorczego oraz zawiadamianie, osób których dotyczyło naruszenie o zdarzeniu,
 • zapewnienie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych Użytkownika.

4. Zakres odpowiedzialności Administratora za przetwarzanie danych użytkowników serwisu Facebook we wskazanych celach obejmuje:

 • posiadanie podstawy prawnej do przetwarzania danych na potrzeby statystyk,
 • realizacja obowiązków informacyjnych w zakresie realizowanych przez Administratora celów przetwarzania.

7. Administrator przetwarza dane Użytkowników: 

 • w celu prowadzenia komunikacji w ramach serwisu Facebook, w szczególności odpowiedzi na reakcje, komentarze oraz prywatne wiadomości. W takim wypadku przetwarzamy takie dane jak: imię, nazwisko lub nazwa konta użytkownika w serwisie Facebook, dane zawarte w profilu użytkownika w serwisie Facebook, ewentualne dane publikowane samodzielnie przez użytkownika w treści komentarzy lub wiadomości w serwisie Facebook,
 • w celu przekazania opinii o produktach oferowanych przez Administratora. 
  W takim wypadku Administrator przetwarza takie dane jak: imię lub nazwa konta użytkownika w serwisie Facebook, dane osobowe zawarte w opinii o produkcie,
 • w celach statystycznych oraz reklamowych realizowanych za pośrednictwem narzędzi dostarczanych przez serwis Facebook. W takim wypadku Administrator przetwarza takie dane jak: anonimowe dane statystyczne gromadzone dzięki plikom cookies, z których każdy zawiera niepowtarzalny kod, pobrany i przetworzony w chwili otwarcia konta Administratora w serwisie Facebook przez Użytkownika,
 • w celu zarządzania kontem prowadzonym w serwisie Facebook. W takim wypadku Administrator przetwarza takie dane jak: imię, nazwisko lub nazwa konta użytkownika w serwisie Facebook, dane zawarte w profilu użytkownika, np. dane o miejscu pracy, wykształceniu, miejscu zamieszkania), ewentualne dane publikowane samodzielnie przez użytkownika w treści komentarzy lub wiadomości w serwisie Facebook, reakcje na posty,
 • w celu wypełnienia obowiązków z zakresu ochrony danych osobowych w tym rozpatrzenia zgłoszeń Użytkowników dotyczących realizacji ich praw z zakresu ochrony danych osobowych, obsługa rejestrów i ewidencji. W takim wypadku zakres danych określony jest przez przepisy prawa i różny w zależności od treści danego obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
 • w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami. W takim wypadku Administrator może przetwarzać wszystkie dane o których mowa 
  w powyższych punktach.

8. Administrator przechowuje dane osobowe tak długo, jak jest to niezbędne dla celów wymienionych w punkcie powyżej, do czasu utraty przydatności lub do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu (w przypadku danych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora), a maksymalnie 3 lata lub 6 lat w odniesieniu do danych przetwarzanych w związku z obroną roszczeń.

9. Dane gromadzone przez Meta Platforms Ireland Limited w ramach korzystania z Facebooka podlegają retencji na zasadach określonych w regulaminach serwisu Facebook.

10. Dane osobowe Użytkowników mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany – Administrator może wykorzystywać profilowanie do oceny niektórych informacji o Użytkownikach, w tym do analizy lub prognozy preferencji związanych z korzystaniem z serwisu Facebook, jednak nie będzie to wywoływało żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób nie będzie istotnie wpływać na sytuację Użytkowników.

11. Z uwagi na korzystanie z usług Meta Platforms Ireland Limited dane Użytkowników mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) oraz Kanady zgodnie z zasadami określonymi przez Facebook 
w publikowanej przez siebie polityce prywatności. Meta Platforms Ireland Limitedwdrożyło standardowe klauzule umowne między podmiotami przetwarzającymi. Informacje dotyczące przekazywania danych przez Meta Platforms Ireland Limitedmożna znaleźć w treści informacji o wdrażaniu standardowych klauzul umownych między podmiotami przetwarzającymi które można znaleźć tutaj.

[13] [wtyczka LinkedIn]

2. Serwis korzysta z funkcji sieci LinkedIn, którą udostępnia LinkedIn Ireland Unlimited Company (Wilton Place, Dublin 2, Irland).

3. Przy każdym wywołaniu Serwisu zostaje nawiązane połączenie z serwerami LinkedIn. Do LinkedIn trafia informacja, że Użytkownik odwiedził stronę internetową Serwisu za pomocą swojego adresu IP. 

4. Wykorzystywanie wtyczki LinkedIn odbywa się na podstawie uzasadnionego interesu Administratora w osiągnięciu możliwie jak największej widoczności 
w mediach społecznościowych.

7. Administrator i LinkedIn Ireland Unlimited Company  są wspólnymi administratorami danych Użytkowników zgodnie z artykułem 26 RODO 
w zakresie przetwarzania danych do celów statystycznych oraz reklamowych. 

8. Współadministrowanie obejmuje zbiorczą analizę danych w celu wyświetlania statystyk aktywności użytkowników LinkedIn na profilu Administratora. 

9. Zakres odpowiedzialności LinkedIn Ireland Unlimited Company za przetwarzanie danych Użytkowników we wskazanych celach obejmuje: 

 • posiadanie podstawy prawnej dla przetwarzania danych na potrzeby statystyk strony, 
 • zapewnienie realizacji praw osób, których dane dotyczą, 
 • zgłaszanie naruszeń do organu nadzorczego oraz zawiadamianie, osób których dotyczyło naruszenie o zdarzeniu, 
 • zapewnienie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych 
  w celu zapewnienia bezpieczeństwa Pani/a danych. 

10. Zakres odpowiedzialności Administratora za przetwarzanie danych użytkowników serwisu LinkedIn we wskazanych celach obejmuje: 

 • posiadanie podstawy prawnej do przetwarzania danych na potrzeby statystyk,
 • zrealizowanie obowiązków informacyjnych w zakresie realizowanych przez Administratora celów przetwarzania 

11. Administrator przetwarza dane Użytkowników: 

 • w celu prowadzenia komunikacji w ramach serwisu LinkedIn, w szczególności odpowiedzi na reakcje, komentarze oraz prywatne wiadomości. W takim wypadku przetwarzamy takie dane jak: imię, nazwisko lub nazwa konta użytkownika w serwisie LinkedIn, dane zawarte w profilu użytkownika w serwisie LinkedIn, ewentualne dane publikowane samodzielnie przez użytkownika w treści komentarzy lub wiadomości w serwisie LinkedIn,
 • w celu przekazania opinii o produktach oferowanych przez Administratora. W takim wypadku Administrator przetwarza takie dane jak: imię lub nazwa konta użytkownika w serwisie LinkedIn, dane osobowe zawarte w opinii o produkcie,
 • w celach statystycznych oraz reklamowych realizowanych za pośrednictwem narzędzi dostarczanych przez serwis LinkedIn. W takim wypadku Administrator przetwarza takie dane jak: anonimowe dane statystyczne gromadzone dzięki plikom cookies, z których każdy zawiera niepowtarzalny kod, pobrany i przetworzony w chwili otwarcia konta Administratora w serwisie LinkedIn przez Użytkownika,
 • w celu zarządzania kontem prowadzonym w serwisie LinkedIn. W takim wypadku Administrator przetwarza takie dane jak: imię, nazwisko lub nazwa konta użytkownika w serwisie LinkedIn, dane zawarte w profilu użytkownika, np. dane o miejscu pracy, wykształceniu), ewentualne dane publikowane samodzielnie przez użytkownika w treści komentarzy lub wiadomości w serwisie LinkedIn, reakcje na posty,
 • w celu wypełnienia obowiązków z zakresu ochrony danych osobowych w tym rozpatrzenia zgłoszeń Użytkowników dotyczących realizacji ich praw z zakresu ochrony danych osobowych, obsługa rejestrów i ewidencji. W takim wypadku zakres danych określony jest przez przepisy prawa i różny w zależności od treści danego obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
 • w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami. W takim wypadku Administrator może przetwarzać wszystkie dane o których mowa 
  w powyższych punktach.

12. Administrator przechowuje dane osobowe tak długo, jak jest to niezbędne dla celów wymienionych w punkcie powyżej, do czasu utraty przydatności lub do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu (w przypadku danych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora), a maksymalnie 3 lata lub 6 lat w odniesieniu do danych przetwarzanych w związku z obroną roszczeń.

13. Dane gromadzone przez LinkedIn Ireland Unlimited Company w ramach korzystania z LinkedIn podlegają retencji na zasadach określonych 
w regulaminach serwisu LinkedIn.

14. Dane osobowe Użytkowników mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany – Administrator może wykorzystywać profilowanie do oceny niektórych informacji o Użytkownikach, w tym do analizy lub prognozy preferencji związanych z korzystaniem z serwisu LinkedIn, jednak nie będzie to wywoływało żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób nie będzie istotnie wpływać na sytuację Użytkowników.

[14] Postanowienia końcowe 

1. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany Polityki prywatności.